LIAO Xuan-Zhen & HUANG I-Chieh

Year of Birth

Liao: 1993 / Huang: 1992

Country of Birth

Taiwan

Venue

Former Daiichi Bank Yokohama Branch